Rada ds. Żywności w Berlinie

Rada ds. Żywności w Berlinie na rzecz zrównoważonej polityki żywnościowej i rolnej w regionie reprezentuje szeroki sojusz obywatelek i obywateli. Jej celem jest aktywne wspieranie zrównoważonej transformacji systemu żywnościowego w regionie.

Rada ds. Żywności jest platformą dla wszystkich, którzy działają lokalnie i regionalnie w celu osiągnięcia pożądanych zmian. Na tej platformie uczestniczące i uczestniczący w projekcie, konsumentki i konsumenci, producentki i producenci rolni, ogrodniczki miejskie i ogrodnicy miejscy, ratowniczki i ratownicy żywności, przedstawicielki i przedstawiciele lokalnej gastronomii i przemysłu spożywczego, nauki, stowarzyszeń, klubów, instytucji edukacyjnych i wiele innych opracowuje wspólne cele i strategie oraz przekształca je w działania i akcje polityczne.

Naszym założeniem jest wspieranie propozycji i żądań społeczeństwa obywatelskiego dotyczących zrównoważonego systemu żywnościowego oraz nadanie im politycznej siły przebicia.

Dlaczego Rada ds. Żywności?

Nie można dłużej zaprzeczać:To jak produkowana i konsumowana jest żywność ani nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, ani nie jest sprawiedliwe. Produkujemy i konsumujemy w nadmiarze, wyrzucamy zbyt wiele i bez zahamowań czerpiemy korzyści z globalnej eksploatacji ludzi i przyrody, w służbie naszej rozrzutnej konsumpcji.

Zużywamy zbyt wiele światowych zasobów takich jak gleba, woda i paliwa kopalne. Tym samym szkodzimy naszemu środowisku, klimatowi i zdrowiu. Mimo że system ten jest w oczywisty sposób  nietrwały, jest on dalej wspierany politycznie. Natomiast alternatywne podejścia i pomysłyczęsto muszą pokonywać poważne przeszkody strukturalne.

Coraz więcej mieszkanek i mieszkańców Berlina chce to zmienić i przeobrazić obecny system żywnościowy w system zrównoważony i trwały. Berlin zobowiązał się stworzyć zrównoważony, trwały i sprawiedliwy system żywnościowy podpisując jesienią 2015 „Milan Urban Food Policy Pact” (Mediolański Pakt na rzecz Miejskiej Polityki Żywnościowej).

Czerwono-czerwono-zielona berlińska koalicja rządowa, która objęła władzę pod koniec 2016 r., stworzyła wspólnie z Berlińską Radą ds. Żywności zrównoważoną, trwałą i regionalną strategię żywnościową.

Przypominanie miastu o tych obietnicach, żądanie ich wdrożenia i stworzenia koniecznych ku temu warunków wstępnych, jak i przestrzeni –  wszystko to należy również do zadań Rady ds. Żywności w Berlinie.

Realizacja transformacji systemu żywnościowego!

Nasza wizja sprawiedliwego, zrównoważonego i trwałego systemu żywnościowego w Berlinie opiera się na politycznej koncepcji suwerenności żywnościowej.

Oznacza to (re)demokratyzację rolnictwa i produkcji żywności, tak aby podstawowe zasady, takie jak prawo człowieka do pożywienia, wzmocnienie rynków lokalnych, sprawiedliwe kształtowanie cen, dochód zapewniający utrzymanie oraz wspólnotowa ochrona środowiska naturalnego były rzeczywiście realizowane.

Aby urzeczywistnić naszą wizję, rozwijamy wspólnie zrównoważoną i trwałą strategię żywnościową z konkretnymi obszarami działania dla miejskiej polityki żywnościowej. Rozmawiamy z politykami i urzędnikami administracyjnymi na poziomiesenatu i władz lokalnych o zakresie działań, niezbędnych warunkach, jak i działaniach, które należy podjąć, organizujemy również publiczne dyskusje i wydarzenia.

W grupach roboczych opracowywane są stanowiska i realizowane są własne projekty.

Wspólnie przeprowadzamy akcje i inne działania w ramach kampanii na rzecz zrównoważonego i trwałego systemu żywnościowego.

Opowiadamy się za:

  • Dominacją regionalnego rolnictwa i przetwórstwa, dzięki któremu tworzą się stale lokalne miejsca pracy, a producentki i producenci mają perspektywę zrównoważonego rozwoju.
  • Umocowaniem ochrony przyrody i środowiska w całym łańcuchu wartości od produkcji poprzez transport, przetwórstwo, handel i konsumpcję, aż do odzysku.
  • Systemem żywnościowym, który charakteryzuje się różnorodnością we wszystkich wymiarach: zarówno w odniesieniu do bioróżnorodności, jak i podmiotu gospodarczego, wprowadzania do obrotu, możliwości konsumpcyjnych, asortymentu produktów i stylu życia.
  • Uczciwymi strukturami rynkowymi, zapewniającymi uczciwe ceny dla producentek i producentów, gwarantującymi pracownicom i pracownikom dochód wystarczający na utrzymanie, jak i zdrową i produkowaną ekologicznie żywność, na którą wszystkich stać.
  • Alternatywnym planowaniem miejskim i regionalnym, zapewniającym fizyczne i partycypacyjne przestrzenie dla miejskiego systemu żywnościowego i dającym pierwszeństwo lokalnej infrastrukturze przed światowym handlem i przetwórstwem.
  • Systemami edukacji i szkoleń, w których przekazywana jest wiedza o trwałości i sprawiedliwości w systemie żywnościowym oraz wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie produkcji, przetwarzania i sporządzania produktów spożywczych.
  • Sprawiedliwym systemem żywnościowym, w którym każdy ma dostęp do wyprodukowanej w dbałości o zrównoważony rozwój, zdrowej i dostosowanej kulturowo żywności, bez wykorzystywania ludzi zarówno stąd,  jak i skądinąd oraz bez niszczenia ich źródła utrzymania.
  • Możliwością demokratycznego współdecydowania przez mieszkanki i mieszkańców regionu w sprawach systemu żywnościowego i wspólnych zasobów naturalnych.

Działaj z nami!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie wesprzeć i współkształtować rozwój zrównoważonego systemu żywnościowego w regionie!

Informacje o wydarzeniach, grupach roboczych i możliwości osobistego zaangażowania:

www.ernaehrungsrat-berlin.de

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane Radą ds. Żywności. Prosimy o zgłoszenia również osoby nieznające języka niemieckiego. Postaramy się zorganizować tłumaczenie!